ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ως ελάχιστος χρόνος μίσθωσης ορίζεται η 1 ημέρα, υπολογιζόμενη με βάση το 24ωρο σύστημα (Ώρα επιστροφής ισότιμη με ώρα παράδοσης κατά την ημερομηνία αναχώρησης). Το μίσθωμα προκαταβάλλεται, και η εγγύηση του αυτοκινήτου.
 2. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το μισθωμένο όχημα σε εκπρόσωπο της εταιρείας κατά την αναγραφόμενη στο μισθωτήριο ημερομηνία, ώρα (max. +30 λεπτά) και τοποθεσία. Οποιαδήποτε τροποποίηση (παράταση ή μείωση) απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή. Επιστροφές ή καθυστερήσεις πέραν των 30 λεπτών από την αναγραφόμενη χρεώνονται ως επιπλέον ημέρα.
 3. Καύσιμα βαρύνουν τον μισθωτή. Η ποσότητα των καυσίμων κατά την επιστροφή πρέπει να ισοδυναμεί με αυτήν κατά την παράδοση, διαφορετικά υπάρχει χρέωση για το καύσιμο που καταναλώθηκε και επιπλέον 10,00€ για υπηρεσία επαναπλήρωσης πλέον Φ.Π.Α. επί του συνόλου. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για καύσιμα που δεν χρησιμοποιήθηκαν.
 4. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος από την ώρα της παραλαβής του οχήματος και μέχρι την επιστροφή και την παράδοση του σε εκπρόσωπο της εταιρείας για πρόστιμα τροχαίας, παραβάσεις, παράνομες σταθμεύσεις και διοικητικές ποινές που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και τις οποίες υποχρεούται να εξοφλήσει και να παραδώσει εξοφλητική πράξη ή απόδειξη, διαφορετικά η χρέωση του ποσού της παραβάσεως συν εξόδων διαχείρισης 15,00€ πλέον Φ.Π.Α. επί του συνόλου, θα γίνει από τον εκμισθωτή είτε μετά τη δήλωση της παράβασης από τον ίδιο κατά την ώρα της παράδοσης του οχήματος, είτε μετά από κοινοποίηση από τις αστυνομικές ή δημοτικές αρχές σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός για τις χρεώσεις αυτές.
 5. Ο μισθωτής οφείλει να επιθεωρεί το όχημα μαζί με εκπρόσωπο της εταιρείας πριν από κάθε χρήση και να προφυλάσσει αυτό από κάθε διακινδύνευσή του, να υποδείξει τις ζημίες του που σημειώνονται στον Πίνακα Ζημιών έμπροσθεν και να επιστρέψει το όχημα στην ίδια ακριβώς κατάσταση.
 6. Η ασφάλεια που περιλαμβάνεται εντός του μισθώματος καλύπτει: αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων.
 7. Σε περίπτωση που ο μισθωτής εμπλακεί σε ατύχημα ή προκληθεί οποιαδήποτε ζημία στο όχημα με υπαιτιότητά του είτε και εν αγνοία του και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε την ασφαλιστική κάλυψη, οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Τροχαία (τηλ. 100) και τον εκμισθωτή για να αποστείλει τη Φροντίδα Ατυχήματος, και κατά την επιστροφή να προσκομίζει το Δελτίο Τροχαίου Ατυχήματος που συντάχθηκε από την Τροχαία και τα έγγραφα της Φροντίδας Ατυχήματος, διαφορετικά ο μισθωτής θα θεωρείται υπεύθυνος και θα επιβαρύνεται με το σύνολο των ζημιών και απαιτούμενων ημερών για την επισκευή του οχήματος, ακόμη και εάν είχε αποδεχθεί οποιοδήποτε πακέτο ασφάλισης. Σε περίπτωση δε υπαιτιότητάς του, ο μισθωτής επιβαρύνεται με το 30% των ετήσιων ασφαλίστρων (ελάχιστο ποσό 100,00€), και 30€ (έξοδα φακέλου) πλέον Φ.Π.Α. επί του συνόλου.
 8. Ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για οποιαδήποτε ζημία του οχήματος που μισθώνει στο ποσό των 750,00€ +Φ.Π.Α. κατ’ ελάχιστον (ανάλογα κατηγορίας του οχήματος και μέγιστη χρέωση την εμπορική αξία του οχήματος κατά το χρόνο του ατυχήματος πλέον ΦΠΑ) εφόσον αποδεχθεί εκ των προτέρων την ρήτρα Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.). Το ποσό απαλλαγής ορίζεται από τον εκμισθωτή αναλόγως κατηγορίας του οχήματος.
 9. Καμία ασφαλιστική κάλυψη δεν έχει καμία ισχύ, ακόμα και εάν έχει συμφωνηθεί, στις περιπτώσεις: Συμμετοχή σε αγώνες ή έλξη οχημάτων, τρέιλερ και άλλων ρυμουλκούμενων, φόρτωση πραγμάτων πέραν της ικανότητας του οχήματος (οριζόμενη εκ του κατασκευαστή), μονομερή συναίνεση ευθύνης εκ μέρους του μισθωτή σε περίπτωση ατυχήματος, χωρίς άμεση ενημέρωση του εκμισθωτή και παρουσίας απαραιτήτως της Τροχαίας (τηλ. 100) για παροχή αντιγράφου Δελτίου Συμβάντων, λειτουργία του οχήματος από τρίτο άτομο (έστω και κάτοχο Άδειας Οδήγησης) μη δηλωθέντα στο μισθωτήριο ανεξάρτητα με τη σχέση του με τον μισθωτή, λειτουργία του οχήματος πέραν της συμφωνηθείσας αναγραφόμενης διάρκειας μίσθωσης, λειτουργία του οχήματος από μισθωτή ευρισκόμενο υπό την επήρεια οινοπνεύματος/ναρκωτικών ουσιών/παραισθησιογόνων/υπνωτικών ουσιών, λειτουργία του οχήματος κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ. της Ελληνικής Επικράτειας ή κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο το όχημα, τους επιβάτες ή και τρίτα πρόσωπα, λειτουργία του οχήματος σε μη βατές οδούς (μη ασφαλτοστρωμένες), λειτουργία του οχήματος προς μεταφορά προσώπων/πραγμάτων έναντι κομίστρου, λειτουργία του οχήματος δια κάθε παράνομη/εγκληματική ενέργεια σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, λειτουργία του οχήματος προς εκμάθηση οδήγησης σε τρίτα άτομα, λειτουργία του οχήματος εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή.
 10. Ρητώς εξαιρούνται κάθε απαλλαγής η καταστροφή/απώλεια ελαστικών, ζαντών ή τάσια τροχών, κρυστάλλων και του κάτω μέρος του οχήματος, εκτός εάν ο μισθωτής έχει αποδεχθεί την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη. Ρητώς εξαιρούνται κάθε απαλλαγής και δεν περιλαμβάνονται σε καμία ασφαλιστική κάλυψη μέρη του οχήματος όπως κλειδιά, ηχητικό σύστημα, οθόνες, όργανα πλοήγησης, κεραίες, καθρέφτες κλπ. και όλα τα μέρη του εσωτερικού του οχήματος (π.χ. εταζέρα, ντουλάπια, χειρολαβές, ταπετσαρίες, κλπ.).
 11. Σε περιπτώσεις επισκευής/αποκατάστασης ζημιών, δεν επιτρέπεται η επιλογή συνεργείου από τον μισθωτή, πλην της Επίσημης και Εξουσιοδοτημένης Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα του εν λόγω οχήματος, υπολογιζόμενων και των ημερών που απαιτούνται για την επισκευή του οχήματος σε βάρος του μισθωτή.
 12. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τοπικούς φόρους και Φ.Π.Α. επί του μισθώματος.
 13. Το όχημα πρέπει να επιστρέφεται καθαρό και έτοιμο προς έλεγχο, διαφορετικά μπορεί να απαιτηθεί χρόνος και χρέωση 15,00€ + Φ.Π.Α. Εάν απαιτηθεί εξειδικευμένος καθαρισμός του οχήματος (πίσσα, τρίχωμα ζώων, κλπ.) υπάρχει ελάχιστη επιβάρυνση 60,00€ + Φ.Π.Α.
 14. Ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη, είτε κατά το χρόνο της μίσθωσης, είτε μετά τη λήξη αυτής, για αντικείμενα μισθωτή ή επιβαίνοντος στο μίσθιο όχημα, που έχουν εγκαταλειφθεί στο όχημα.
 15. Παραδόσεις-παραλαβές εκτελούνται άνευ χρέωσης στα γραφεία της εταιρείας Δευτέρα έως Σάββατο 09:00-20:00. Παραδόσεις – παραλαβές εκτός των ωρών λειτουργίας, σε Κυριακές ή αργίες έχουν επιβάρυνση.
 16. Παρέχεται οδική βοήθεια όλο το 24ωρο σε όλη την Ελλάδα, εκτός τη νησιωτική χώρα από όπου ο επαναπατρισμός γίνεται από τον μισθωτή.
 17. Φόρτωση σε πλοίο επιτρέπεται μόνο με έγγραφη έγκριση του εκμισθωτή, διαφορετικά ο μισθωτής θεωρείται εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τυχόν ζημία ή φθορά που πιθανόν να συμβεί εν πλω, ακόμα και εάν έχει αποδεχθεί τη ρήτρα C.D.W.
 18. Οδήγηση εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης του εκμισθωτή.
 19. Για οποιαδήποτε διαφορά αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
 20. Ο μισθωτής/ υποψήφιος μισθωτής συναινεί στην από την εταιρεία συλλογή και χρήση με ή χωρίς αυτοματοποιημένα δεδομένα σε δεδομένα ή σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση η κάθε άλλη μορφή διάθεσης προκειμένου να του/της παρέχει υπηρεσίες και ν’ ανταποκρίνεται στα αιτήματά του/της, να επικοινωνεί μαζί του/της σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ν’ απαντά στα ερωτήματά του/της και να συμμορφώνεται και να επιβάλλει τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Ο μισθωτής έχει επίσης ενημερωθεί για το δικαίωμα ανάκλησης/διόρθωσης/εναντίωσης των προσωπικών του/της δεδομένων όποτε το δηλώσει.
 21. Ελεύθερα χιλιόμετρα από την 3η ημέρα ενοικίασης (maximum 100χλμ/Ημέρα – maximim 2.500 χλμ/Μήνα)  τα επιπλέον  χιλιόμετρα χρεώνονται  0,10€ + ΦΠΑ το χιλιόμετρο.